Sopimusehdot & Rekisteriseloste

Aloita vuokraus

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Innofixers Oy/pavu.fi, Y-tunnus: 2947862-2 (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

2. Vuokra

Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaan.

Asiakas maksaa auton vuokratessaan vuokran ennakolta.

Sovitun kilometrimäärän tai vuokra-ajan ylityksestä veloitetaan hinnaston mukaan auton palautuksen yhteydessä.

3. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

Asiakkaalla on oltava voimassa oleva vähintään vuoden vanha suomalainen ajokortti tai suomalainen sotu mikäli ajokortti on ulkomainen.

Vuokraamo luovuttaa vähintään varatun kokoisen ajoneuvon käyttökuntoisena asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Ellei asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa ja palauttamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Vuokraamolla ei ole jatkuvaa päivystystä toimipisteessä, vuokraamon henkilökunta on paikalla n. +/-10 minuuttia sovitun vuokra-ajan alkaessa.

Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia. Tulostettu ajokorttitodistus Trafin sivuilta ei ole kelvollinen todistus. Ajoneuvoa ei luovuteta jos asiakkaalla ei ole luottotiedot kunnossa.

4. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa etukäteen sovitusta vuokra-ajan alkamisajankohdasta ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana.
Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää sitä, että ajoneuvo on käytettävissä. Myöhästymismaksu 100€ sekä 20€ alkavalta tunnilta veloitetaan, mikäli autoa ei ole palautettu sovittuna päättymisajankohtana. Asiakas voi palauttaa auton ennen vuokra-ajan päättymistä. Auton aikaisempi palautus ei oikeuta hinnan alennukseen. (minimi varaus 1-3h yht.30€)

5. Auton tankkaus

Polttoaine ei sisälly vuokran määrään. Palautettaessa polttoainesäiliö täytetään tai tankataan saman verran kuin ollaan käytetty, kulutus lasketaan 10L/100km mukaisesti. Asiakkaan on esitettävä tankkauksestaan kuitti lähimmältä huolto-asemalta auton palautuksen yhteydessä. Mikäli tankki ei ole palautettaessa täytetty tai tankattu käytetty polttoainemäärä, vuokraamo on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta puuttuvaa polttoainemäärää vastaavaan veloituksen sekä 50 euron palvelumaksun. Asiakas vastaa vääränlaisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista esim. moottorin vaurioitumisesta.

6. Auton kunto

Asiakkaan on palautettava auto samassa kunnossa, jossa se oli sitä vuokrattaessa normaalia kulumista ja pesua lukuunottamatta.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan auton kunnon ja vertaamaan sitä vauriokuvaan. Asiakkaan on ilmoitettava ennen liikkeellelähtöä, jos vauriokuva puuttuu tai hän havaitsee vaurioita, joita ei ole merkitty vauriokuvaan tai käyty läpi henkilökunnan kanssa. Kaikki vauriokuvasta normaalia kulumista lukuunottamatta poikkeavat vauriot katsotaan syntyneen vuokrauksen aikana, jos asiakas ei ole niistä vuokraamolle ilmoittanut ennen liikkeellelähtöä. Vuokraamolla on vastaava kopio vauriokuvasta tai valokuvat mahdollisista vaurioista, jos vauriokuva puuttuu autolla ei saa lähteä liikkeelle. Vaurioista on otettava valokuva ja ilmoitettava henkilökunnalle ennen liikkeelle lähtöä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset alk. 50€/siivous.

Erikseen todetaan, että asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneet auton varusteet ja tarvikkeet, samoin kuin tuulilasin, lyhtyjen lasien ja renkaiden rikkoutumisen ja vahingoittumisen. Kiveniskut tuulilasiin lasketaan normaaliin kulumiseen, jolleivät ne aiheuta halkeamaa.

Mikäli vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan loppumista ja esim. pimeyden vuoksi auton kuntoa ei pystytä todentamaan tai vuokraamon henkilökunta ei ole autoa vastaanottamassa, siirtyy vaaranvastuu vuokraamolle vasta vuokrasopimukseen merkittynä päättymisajankohtana.

Vuokraamo voi välittää myös muiden yritysten tai yksityishenkilöiden omistamia autoja (pavu.fi:n alivuokraus). Tällöin auton omistajalla on tarvittaessa oikeus hoitaa vuokran laskutus ja periä mahdollisen vahingon omavastuu sekä seisontamaksu. Auton haltija ja omistaja selviää rekisteriotteesta.

7. Asiakkaan korvausvastuu

Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Korvausvastuun yläraja on 1000 euroa. Mikäli asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa vuokraamo asiakasta toisen auton korjauskustannusten tai bonustappioiden mukaan korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion. Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen asiakasta aiheutetuista vahingoista, mikäli vauriot korjataan, on asiakas velvollinen suorittamaan omavastuun lisäksi vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen minimivuorokausimaksun, kuitenkin enintään 20 vuorokaudelta.
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, törkeän huolimattomasta menettelystä, auton käyttäminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, hurjastelusta, rikolliseen tarkoitukseen, syyllistymisestä liikennerikoksiin taikka siitä että asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, on asiakas velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Jos vuokraajaksi ilmoitettu luonnollinen tai juridinen henkilö tai muu yhteisö kiistää vuokrasopimuksen sitovuuden osaltaan, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta ja muista tämän vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista

8. Vahinkotapaukset

Vahinko- ja varkaustapauksissa on asiakkaan otettava välittömästi yhteyttä vuokraamon henkilökuntaan. Liikenne tms. onnettomuuden sattuessa asiakkaan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen tutkimiseksi ja selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle autolle tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on asiakkaan heti täytettävä vahinkoilmoitus ja jätettävä se vuokraamon henkilökunnalle autoa palautettaessa. Tieliikenneonnettomuudesta asiakkaan on toimitettava poliisin kenttälomake vuokraamon henkilökunnalle autoa palautettaessa. Kaikista ilmeisesti yli 50 euron suuruisista vahingoista on asiakkaan välittömästi ilmoitettava vuokraamoon. Asiakas on vastuussa myös toiselle henkilölle tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

9. Huolenpito ja käyttö

Asiakkaan on huolehdittava hyvin vuokraamastaan autosta. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä autoa harjoitus- tai kilpa-ajoon, hinaukseen, samoin kuin olemaan vuokraamatta tai lainaamatta autoa toiselle. Asiakas vastaa aina kaikista vuokrasopimuksen täyttämiseen ja auton käyttöön liittyvistä seikoista – vahingonkorvaus- velvollisuus niihin luettuna – samalla tavoin kuin hän itse olisi ajanut autoa. Asiakas on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esim. moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineesta yms. Asiakas on velvollinen renkaan puhjetessa vaihtamaan vararenkaan autossa olevien ohjeiden mukaisesti tai vaihdattamaan sen ja tällöin vastaamaan vaihtamisesta aiheutuneista kustannuksista.

10. Käyttöalue

Ajoneuvoa ei saa viedä suomen rajojen ulkopuolelle.

11. Sakot ym.

Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut kaikkine kustannuksineen. Maksamattomista maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 euron käsittelymaksun.

 

Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § Laatimispäivä 9.1.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Innofixers Oy

Aputoimini: Inno Pavu

Y-tunnus: 2947862-2

Osoite Kaivosvoudintie 1 A, 01610 VANTAA

Muut yhteystiedot innofixers@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ebrahim Rassouli

0503466520

Muut yhteystiedot: info.pavu@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Innofixers Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Innofixers Oy:n autonvuokraus toiminnan ylläpitäminen. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, markkinointiin, markkinatutkimuksiin, asiakasviestintään, asiakasyhteyksien ylläpitämiseen, varausten ja vuokrausten käsittelyyn ja arkistointiin, laskutukseen sekä ajoneuvojen statuksen seuraamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Innofixers Oy:n toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa (10 § ja 24 § 523/1999).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

• nimitiedot

• ajokorttitiedot

• syntymäaika

• sukupuoli

• kieli

• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

• asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta

• suoramarkkinointiluvat

• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)

• asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. vuokrausten ja palveluiden osto ja peruutustiedot, palautteet).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Asiakas luovuttaa henkilötiedot Innofixers Oy:lle. Innofixers Oy voi tarkistaa asiakkaan antamien tietojen oikeellisuuden käyttäen Ropo Capital Oy:n rekisteriä, väestötietojärjestelmää, Trafin ajoneuvo- ja ajoneuvoliikennerekisteriä ja muita tietolähteitä. Innofixers Oy voi myös saada tietoja yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Asioimalla Innofixers Oy:n kanssa asiakas hyväksyy tietojen luovutuksen ja keräämisen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Pyynnöt tulee osoittaa tietosuojaselosteen yhteyshenkilölle sähköpostitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkailla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua. Pyynnöt tulee osoittaa tietosuojaselosteen yhteyshenkilölle sähköpostitse.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä muista yhteydenotoista, kun hän on pyytänyt yhteystietojensa poistoa palveluista.